תקנון

 

כללי

אתר האינטרנט  www.ironit.org.il (להלן - "האתר") נועד לתת מידע בקשר למופעים / מופעי מוזיקה / מופע בידור / הצגות תיאטרון / הצגות ילדים ולאפשר רכישת כרטיסי כניסה אליהם (להלן - "האירועים").

האתר הינו בקניינה של החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ (חל"צ) (להלן - "החברה").

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמשי האתר ועל כל רכישת מוצרים/כרטיסים שתתבצע על ידי המשתמשים באתר.

גלישה באתר זה ו/או רכישת כרטיסים באמצעותו מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג לפיו קיימת סמכות חוקית למשתמש להסכים לתנאי שימוש אלה. ככל והמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי ו של תקנון זה ו/או אינו מורשה להשתמש באתר, נדרש המשתמש להתנתק לאלתר מהאתר.

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנקבה.

 

 

זכויות יוצרים בתכנים

התכנים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על פי הדין בישראל והינם קניינם של החברה ו/או צדדים שלישיים שנתנו לחברה הרשאה להשתמש בהם.

יצירה מחדש, העתק, שעתוק, שכפול, הפצה, פרסום או אחסון של התוכן ללא הסמכה מראש ובכתב של החברה הינה אסורה.

המשתמש אינו רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר לפי הוראות כל דין. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

 

 

שימוש במידע שיספק המשתמש במסגרת השימוש באתר

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש במסגרת השימוש באתר ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים להצגות ומופעים המשווקים באתר.

משלוח מידע ופרסומים לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.

 

 

 

אחריות החברה לקיום/ביצוע האירועים

החברה מארגנת ו/או מפיקה את האירועים להם נמכרים כרטיסים באתר, ולפיכך החברה אחראית לכל פרסום שיעשה ע"י החברה באתר בקשר עם האירועים. 

החברה אחראית כלפי הרוכש לקיומו של האירוע.

 

 

אופן רכישת הכרטיסים ואיסופם

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. מחיר כרטיס הכניסה לאירוע הינו המחיר המצויין באתר במועד ביצוע ההזמנה. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי טיפול בגין רכישת הכרטיסים באתר, וזאת בנוסף ובנפרד ממחיר הכרטיסים.

ככל והחברה תגבה דמי טיפול עבור רכישת הכרטיסים באתר, לא יופיעו דמי הטיפול על מחיר הכרטיס.

טרם ביצוע ההזמנה לרכישת מוצרים/כרטיסים על המשתמש להקליד פרטים שונים, כמפורט בהליך הרכישה, לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ליצירת קשר, פרטי כרטיס אשראי שבידי המשתמש. הפרטים שחובה למסור בעת ההרשמה יסומנו במפורש והמשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את אותם הפרטים.

הרכישה אפשרית באמצעות כרטיסי אשראי בלבד הניתנים לסליקה במערכות האתר. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש.

 

 

מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תיקלט במערכת המחשבים של החברה. לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי יינתן אישור של החברה בדבר פרטי ההזמנה ואישור על הצלחת הרכישה, לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי המשתמש בהליך הרכישה.

ככל והאישור לא התקבל בתיבת הדוא"ל הנכנס על המשתמש לבדוק אם התקבל הדוא"ל בתיקיית "דואר זבל" או בתיקיות דומות. ככל והאישור לא נמצא ייתכן והוזנה כתובת דוא"ל שגויה, במקרה זה ניתן לפנות למזכירות המרכז הקהילתי/המחלקה בחברה האחראית על האירוע.

 

תנאי לביצוע ההזמנה הינו כי הכרטיסים המוזמנים הינם במלאי של החברה. ככל והכרטיסים אינם במלאי תינתן על כך הודעה מתאימה על ידי החברה והקונה מנוע מלבוא בכל טענה כלפי החברה.

 

החברה תשמור את פרטי המשתמש וכתובת הדוא"ל שלו ורשאית לשלוח לקונה הודעות שיווקיות, לרבות בדבר מכירת כרטיסים לאירועים שונים.

האתר פועל באמצעות טכנולוגיית הצפנת מידע, השימוש בו מאובטח ובעל כרטיס האשראי מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו על ידי גורם בלתי מורשה.

.תצלומי/שרטוטי מקומות האירועים נועדו להמחשה בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה.

.כרטיסים שיוזמנו באתר יסופקו לרוכש באחת מהאפשרויות המפורטות להלן (כולן או חלקן על פי בחירת החברה):

איסוף הכרטיסים המודפסים על ידי המשתמש בקופת האירוע או במשרדי החברה בתיאום מראש. לצורך איסוף הכרטיסים יש להגיע כ-30 דקות לפני תחילת האירוע, קופת האירוע תיסגר כ-15 דקות לאחר תחילת האירוע. יש להציג את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה בצירוף תעודה מזהה. 

.הדפסת הכרטיסים במדפסת ביתית בגמר הליך הרכישה.

 

 

 

ביטול אירועים/רכישה

ככל והחברה תבטל אירוע לו נרכשו כרטיסים על ידי המשתמש, תודיע על כך החברה למשתמש ותשיב לו את כל הסכום ששולם באמצעות כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה וזאת בתוך 14 ימים ממועד הביטול.

ככל ונדחה האירוע, הכרטיסים שנרכשו על ידי המשתמש טובים אף למועד הנדחה. במקרה זה רשאי המשתמש לבטל את רכישת הכרטיסים ללא כל עלות בתוך 72 שעות ממועד הודעת הדחייה.

החברה רשאית שלא לכבד ו/או לבטל ההזמנה בתוך 72 שעות ממועד ביצועה אם לדעת החברה, לפי שיקול דעתה, נעשתה ההזמנה בניגוד לתקנון זה ו/או בשגגה. המשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה במקרה ביטול בנסיבות אלה.

הזמנת כרטיסים שלא שולמה על ידי המשתמש - תבוטל על ידי החברה באופן מיידי.

החברה לא תשיב למשתמש את כספי הרכישה בשל אי מימוש הכרטיסים במועד הנקוב עליהם.

החלפת שורות/כסאות בהזמנה שכבר שולמה כרוכה בביטול ההזמנה וביצוע הזמנה חדשה.

 

 

 

מועד הביטול

המשתמש יכול לבטל את רכישת הכרטיסים במסירת הודעה שהתקבלה בידי החברה עד לא יאוחר מ-14 ימים ממועד רכישת הכרטיסים. לא ניתן לבטל את רכישת הכרטיסים לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרכישה.

למרות האמור לעיל, ככל והכרטיסים הינם עבור אירוע שנועד להתקיים פחות מ-7 ימים ממועד מסירת ההודעה שהתקבלה בידי החברה, לא ניתן לבטל את הרכישה.

 

 

 

דרך הביטול

ביטול רכישת הכרטיסים ע"י המשתמש ייעשה באמצעות מסירת הודעה בכתב בדואר או במסירה אישית לחברה (בימי העבודה המקובלים שעות 09:00 - 16:00) במשרדי החברה שברח' הבנים 6, קומה שישית, אשדוד. כל פנייה טלפונית או בדוא"ל לא תחייב את החברה.

השבת סכום הרכישה במקרה של ביטול

במקרה של ביטול רכישת הכרטיסים בהתאם לאמור בסעיפים ‎6.1 או ‎6.3 ו- ‎6.4 לעיל תשיב החברה למשתמש את הסכום ששולם באמצעות כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה בתוך 14 ימים ממועד הביטול.

השבת סכום הרכישה למשתמש ככל ורכישת הכרטיסים נעשתה בקרדיט של חברת האשראי, לא תזכה את בעל הכרטיס בהחזר הריבית שגבתה חברת האשראי.

 

 

 

.פיצויים מוסכמים

ככל ותבוטל ההזמנה על ידי המשתמש בהתאם לאמור בסעיפים ‎6.3 ו- ‎6.4 לעיל, תשיב החברה למשתמש את הסכום ששולם בקיזוז פיצויים מוסכמים לחברה בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.

 

 

ברירת הדין

הדין החל על פרשנות תקנון זה וכן על השימוש באתר הינו הדין התקף במדינת ישראל בלבד.

 

 

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה וכן לשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר אשדוד בלבד.

 

 

מערכת למכירת כרטיסים